Economic and financial information

SALES REVENUES AND PROFIT

In 2016, the Group’s revenues reached PLN 575,636 thousand, increasing by 104.6% compared to the year before. Revenues on the sales of products are the main item contributing to the sales revenues. They represented 91% of all revenues in 2016, and the yoy sales growth rate was 105%. The remaining part of revenues (9%) comes from the sale of merchandise, materials and services. The structure of sales is dominated by domestic sales, which account for 78% of all sales, while export sales constitute 22%.

Przychody ze sprzedaży

In 2016, the largest group of products sold, by value, was decorative products, which accounted for 86% of sales. The next group is construction chemical products with a 13% share in sales, while the share of industrial products was 1%.

In 2016, the cost of sales of decorative products was PLN 448,331 thousand and was 6% higher than in the previous year. The cost of sales of construction chemical products reached PLN 68,688 thousand marking a 1-percent increase from the previous year, while the sales of other industrial products amounted to PLN 7,421 thousand, or 7% less yoy. Sales of merchandise was PLN 39,463 thousand, which was 2% less than in the previous year. Sales of materials reached PLN 6,362 thousand, i.e. 8% more than in the previous year, while other sales (services) amounted to PLN 5,371 thousand, which was much more than in the previous year.

Sales of products by volume rose by 5 percent from the previous year.

The 2016 operating profit was PLN 64,663 thousand, which was PLN 528 thousand less than in the previous year. In 2016, the Group generated net profit of PLN 53,930 thousand. This is PLN 5,381 thousand more than in 2015. The net profitability stood at 9%, i.e. the previous year’s level.

In 2017, the Group intends to raise its return on sales and actively respond to any threats to the possibility of fulfilling its plans.

PROFITABILITY RATIOS
Wskaźniki finansowania
LIQUID INDICATORS
Wskaźniki finansowania
MARKETS OF CAPITAL MARKET - CAPITAL GROUP
PRICE OF ACTION
Wskaźniki rynku kapitałowego
MARKET VALUE OF THE COMPANY
WARTOŚĆ RYNKOWA SPÓŁKI

Consolidated statement of financial position

Consolidated financial statement

Aktywa trwałe 179 351 168 055
Rzeczowe aktywa trwałe 160 750 147 559
Nieruchomości inwestycyjne 11 023 11 569
Aktywa niematerialne 1 255 1 489
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 2 028 1 833
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 331 331
Należności długoterminowe 385 1 325
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 579 3 949
Aktywa obrotowe 158 726 155 216
Zapasy 68 102 71 971
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 78 409 69 975
Należności z tytułu podatku dochodowego 1 167 1 061
Pozostałe aktywa niefinansowe 1 460 1 152
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 588 11 057
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - -
SUMA AKTYWÓW 338 077 323 271
PASYWA    
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 215 869 204 118
Kapitał podstawowy 12 618 12 618
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (36 443) (35 874)
Pozostałe kapitały rezerwowe 85 85
Kapitał zapasowy 131 244 117 927
Kapitał z aktualizacji wyceny 36 36
Zyski zatrzymane 108 329 109 326
Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 4 453 3 957
Kapitał własny ogółem 220 322 208 075
Zobowiązania długoterminowe 4 028 5 561
Oprocentowane kredyty i pożyczki - 1 338
Rezerwy na świadczenia pracownicze 1 303 1 336
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 725 2 887
Zobowiązania krótkoterminowe 113 727 109 635
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 51 864 50 559
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 57 166 55 559
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 3 026 2 145
Rozliczenia międzyokresowe 598 530
Rezerwy na świadczenia pracownicze 1 073 842
Zobowiązania razem 117 755 115 196
SUMA PASYWÓW 338 077 323 271

Consolidated statement of comprehensive income

Działalność kontynuowana    
Przychody ze sprzedaży produktów 529 811 504 103
Przychody ze sprzedaży towarów 39 463 40 148
Przychody ze sprzedaży materiałów 6 362 5 880
Przychody ze sprzedaży 575 636 550 131
Koszt własny sprzedaży 351 874 344 661
Zysk brutto ze sprzedaży 223 762 205 470
Pozostałe przychody operacyjne 1 006 1 673
Koszty sprzedaży 117 120 101 858
Koszty ogólnego zarządu 40 372 37 213
Pozostałe koszty operacyjne 2 613 2 881
Zysk na działalności operacyjnej 64 663 65 191
Przychody finansowe 990 526
Koszty finansowe 2 331 9 336
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej 397 220
Zysk brutto 63 719 56 601
Podatek dochodowy 9 789 8 052
Zysk netto z działalności kontynuowanej 53 930 48 549
Działalność zaniechana    
Zysk za okres z działalności zaniechanej - -
Zysk netto za okres 53 930 48 549
     
Inne całkowite dochody    
Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:    
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (713) (10 908)
Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:    
Zyski/straty aktuarialne po uwzględnieniu odroczonego podatku dochodowego 138 439
Inne całkowite dochody netto (575) (10 469)
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 53 355 38 080
Zysk przypadający: 53 930 48 549
Akcjonariuszom jednostki dominującej 53 092 47 991
Akcjonariuszom niekontrolującym 838 558
Całkowity dochód przypadający: 53 355 38 080
Akcjonariuszom jednostki dominującej 52 661 39 042
Akcjonariuszom niekontrolujacym 694 (962)
Zysk na jedną akcję:    
– podstawowy z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 4,21 3,80
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 4,21 3,80
– rozwodniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 4,21 3,80
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 4,21 3,80

Consolidated statement of cash flows

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    
Zysk przed opodatkowaniem 63 719 56 601
Korekty: 20 752 25 362
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 17 971 18 105
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej (258) 28
Strata związane z działalnością finansową i różnice kursowe 902 4 372
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych (397) (220)
Odpis wartości firmy - -
Odsetki i dywidendy netto 2 534 3 077
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 84 471 81 963
Zmiana stanu zapasów 3 596 (8 570)
Zmiana stanu należności (6 780) 8 216
Zmiana stanu zobowiązań 332 5 029
Zmiana stanu rezerw 342 432
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (15) (337)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 81 946 86 733
Zapłacony podatek dochodowy (9 382) (7 995)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 72 564 78 738
     
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    
Wydatki na nabycie aktywów niematerialnych (10) (26)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (30 648) (16 752)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 527 640
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - 475
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (30 131) (15 663)
     
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 124 350 64 679
Spłaty kredytów i pożyczek (124 734) (86 601)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - (126)
Inne wpływy - 165
Odsetki (2 643) (3 283)
Wydatki na nabycie udziałów niekontrolujących - -
Dywidendy i świadectwa założycielskie wypłacone (40 846) (39 406)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (43 873) (64 572)
     
Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych (1 440) (1 497)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 11 057 13 424
Różnice kursowe - -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (29) (870)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 9 588 11 057