Charakterystyka Grupy Kapitałowej

Spółki należące do Grupy Kapitałowej i powiązane

Grupa Kapitałowa śnieżka to firmy powiązane udziałami i zależnościami produkcyjnymi. Pełna organizacja, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i zakupami przekłada się na efektowne funkcjonowanie Grupy, a także na większe zyski dla Akcjonariuszy. Współpraca polega na wzajemnym uzupełnianiu się i korzyściach wynikających z synergicznego działania.

Grupa Kapitałowa śnieżka według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Informacje o firmie

Fabryka Farb i Lakierów śnieżka SA - Spółka dominująca

Informacje o firmie

Siedziba Spółki:

00-854 Warszawa
Aleja Jana Pawła II 23
woj. mazowieckie

centrala: 14 681 11 11
lub 22 221 93 19

fax: 14 682 22 22

Oddziały:

Lubzina 34 a, 39-102 Lubzina,
pow. ropczycko-sędziszowski,
woj. podkarpackie

Brzeźnica, ul. Dębicka 44,
39-207 Brzeźnica, pow. Dębicki,
woj. podkarpackie

Pustków 604,
39-205 Pustków, pow. dębicki,
woj. podkarpackie

Rejestracja Spółki:

Spółka działa na podstawie Statutu ustanowionego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy sporządzonego w formie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 121/98 r. uzupełniony Aktem Nr 754/98 z dnia 16 lutego 1998. Wpis do rejestru handlowego dokonany został przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, dnia 17 lutego 1998 pod poz. RHB-Dział B nr 1818, natomiast wpis Spółki do KRS pod numerem 0000060537 został dokonany w dniu 12 listopada 2001 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została zarejestrowana w GUS i otrzymała nr REGON: 690527477 oraz w ewidencji podatkowej otrzymując nr NIP:818-14-33-438.

Przedmiot działalności Spółki:

Produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, szpachli, produkcja żywic, produkcja klejów, pośrednictwo handlowe i finansowe, wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, spedycja, produkcja materiałów budowlanych, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, badania naukowe i prace rozwojowe, wynajem i dzierżawa, itp.

Kapitał Zakładowy:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy wynosił 12 617 778 PLN i składał się z 12 617 778 akcji o wartości nominalnej 1 PLN. W 2016 roku wysokość kapitału zakładowego Spółki nie ulegała żadnym zmianom. Data poprawna – 754/98 był 16 lutego.

Strategiczne cele Grupy Kapitałowej

śnieżka

Strategiczne cele Grupy Kapitałowej śnieżka skupione są na rozszerzaniu działalności na kolejne rynki europejskie i pozaeuropejskie, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach wschodnich, z dominującym znaczeniem rynku polskiego. Grupa zamierza realizować ten cel poprzez koncentrację na wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej oraz na budowaniu w nich pozycji lidera. Ocena wymienionych rynków jako perspektywicznych jest dla Grupy podstawą do budowania długoterminowej strategii obecności we wskazanych regionach. Strategia Grupy Kapitałowej śnieżka zakłada realizację powyższych celów przy uwzględnieniu następujących założeń:

  • utrzymanie wizerunku atrakcyjnego i wiarygodnego partnera zarówno wśród dostawców jak i odbiorców Grupy, konkurowanie innowacyjnością i elastycznością,

  • rozumiane m.in. jako rozwój R&D, budowanie przewag jakościowych oraz wysoką otwartość na zmiany,

  • rozwijanie sprzedaży wielokanałowej, uwzględniającej koncentrację na pogłębionej segmentacji klientów i tworzeniu dla nich konkurencyjnej oferty wartości; konkurowanie przez kompetencje – stawianie na rozwój pracowników oraz budowaniewysokiej wartości kapitału ludzkiego.

Grupa zamierza zwiększać swój potencjał poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu oraz dalszy rozwój oferty marek: śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo-Tech i Beston. W ramach realizowanej strategii rozwoju Grupa jest zainteresowana zarówno rozwojem organicznym, jak i wzrostem poprzez przeprowadzenie inwestycji kapitałowych. Zarząd jednostki dominującej jako cele wyznaczył sobie budowanie trwałych relacji zarówno z partnerami handlowymi, pracownikami, akcjonariuszami, jak i konsumentami. Grupa nadal będzie wspierać partnerów handlowych, dystrybutorów i detalistów w zakresie informacji, marketingu i szkoleń, tworząc dla nich konkurencyjną ofertę wartości.

Harmonijny rozwój, zgodny z przyjętą strategią, ma pozwolić Grupie Kapitałowej na osiągnięcie wiodącej pozycji na kluczowych rynkach.

Informacje dotyczące zatrudnienia

W Grupie Kapitałowej śnieżka podstawą działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi jest przekonanie, że sukces organizacji zależy od ludzi, którzy w niej pracują, a Pracownicy są jej najcenniejszym zasobem. Dzięki ich zaangażowaniu, pasji, umiejętnościom oraz postawom wspierającym wartości organizacyjne, Firma może stawiać przed sobą coraz to ambitniejsze cele, a dzięki ich realizacji, stawać się punktem odniesienia dla konkurencji.

śnieżka

Jako organizacja ucząca się, kładziemy nacisk na to, aby zarówno osiągnięcia, jak i ewentualne niepowodzenia budowały nasze doświadczenie i zapewniały energię w drodze po kolejne sukcesy.

W 2016 roku w Spółce dominującej wiele uwagi poświęcono na przedefiniowanie strategii HR i konsekwentne realizowanie jej elementów. Wypływająca z wizji, misji oraz celów biznesowych strategia ukierunkowana jest przede wszystkim na budowanie kultury wysokiego zaangażowania i rzeczywistej, ponadprzeciętnej identyfikacji pracowników na wszystkich poziomach zarządzania w realizację kierunku wyznaczonego przez Zarząd.

Dlatego też w 2016 roku skupiliśmy się na poznaniu motywacji naszych pracowników, systemie zarządzania efektywnością pracy, a w szczególności na jego składowej jaką jest system ocen pracowniczych oraz na doskonaleniu potencjału przywódczego kadry kierowniczej. Na istotnym miejscu postawiliśmy również wypracowanie rozwiązań zapewniającym naszym pracownikom jak najlepsze warunki pracy oraz dającym możliwość rozwoju i samorealizacji.

Mając świadomość, że nasz sukces zależy w dużej mierze także od aktualnej wiedzy oraz specjalistycznych umiejętności pracowników pamiętaliśmy o inwestowaniu w rozwój ich fachowości, proponując udział w szkoleniach, kursach, konferencjach, seminariach czy studiach podyplomowych. Część z nich miała charakter obligatoryjny (uaktualnienie lub przedłużenie potrzebnych uprawnień), pozostałe zaś miały na celu dostosowywanie umiejętności do szybko zmieniających się potrzeb rynkowych i postępu technologicznego organizacji. W 2016 roku liczba wszystkich zrealizowanych szkoleń była większa o 20 % w stosunku do roku poprzedniego.