Czynniki ryzyka i zagrożeń

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną rynków Grupy Kapitałowej

W działalności Grupy Kapitałowej ważną rolę odgrywa ryzyko makroekonomiczne, związane z sytuacją w Polsce, a także na pozostałych rynkach, na których operują poszczególne spółki Grupy. Głównymi składowymi tego ryzyka w Polsce są ceny surowców na rynkach oraz kurs złotego w relacji do euro. Dla rozwoju rynku materiałów budowlanych duże znaczenie ma liczba nowych mieszkań i pozwoleń na budowę, która przekłada się na większą aktywność inwestorów, ruch na wtórnym rynku nieruchomości i związaną z tym częstotliwość remontów, generując równocześnie popyt na wyroby budowlane i dekoracyjne, w tym farby. Potencjalne ograniczenia popytu mogą powodować trudności w uzyskaniu kredytów hipotecznych i konsumenckich, a także spadek siły nabywczej i zubożenie społeczeństwa.

Ryzyko rynku ukraińskiego również jest związane z możliwym ograniczeniem popytu na farby i lakiery i wzrostem cen surowców, a także kondycją sektora budownictwa. Ważną rolę odgrywa także możliwość dewaluacji hrywny. Do czynników ryzyka należy zaliczyć możliwość ponownego pogorszenia się sytuacji geopolitycznej na Wschodzie Ukrainy, co w poprzednich latach nie sprzyjało rozwojowi ekonomicznemu i destabilizowało działalność Grupy na tym rynku.

Sytuacja makroekonomiczna Białorusi od kilku lat pozostaje niestabilna, a gospodarka tego kraju kurczy się z roku na rok. Na stan jej gospodarki może mieć wpływ niepewna sytuacja polityczna i gospodarcza w regionie, w tym w Rosji, z którą wiąże Białoruś szczególnie silna wymiana handlowa. Obszarem ryzyka jest dalsze osłabianie się wartości białoruskiej waluty i utrzymywanie się spowolnienia popytu wewnętrznego. Dodatkowo na sytuację całej Grupy Kapitałowej śnieżka wyraźny wpływ mają także działania na rzecz ochrony rodzimego rynku chemii budowlanej, czego przejawem jest wprowadzona konieczność prowadzenia kosztownej certyfikacji towarów importowanych. Również rozszerzenie się strefy Unii Celnej i związana z nią ekspansja na rynek białoruski ze strony producentów materiałów budowlanych z Rosji są istotnym czynnikiem ryzyka występującego na tamtejszym rynku.

W rozwoju sprzedaży Grupy Kapitałowej śnieżka istotną rolę odgrywa także sytuacja w Rosji. W rynek ten wpisuje się potencjalne ryzyko walutowe i trudności jakie może generować dalsza niestabilność rosyjskiej waluty. Należy także odnotować ryzyko wystąpienia dalszych obopólnych sankcji pomiędzy Polską i Rosją, a także Rosją i Unią Europejską.

Ryzyko związane z kanałami dystrybucji

Grupa Kapitałowa śnieżka w procesie dystrybucji swoich produktów korzysta z tradycyjnego modelu, w którym wykorzystuje pośredników. Zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym istnieje ryzyko związane ze zmniejszeniem udziałów produktów Spółki w poszczególnych szczeblach dystrybucji wynikające z działań konkurencji. W celu ograniczenia ryzyka utraty klientów Spółka stara się minimalizować to niebezpieczeństwo, m.in. poprzez wdrażanie strategii sprzedaży wielokanałowej, gdzie nadal istotną rolę odgrywa tworzenie sieci sklepów i salonów partnerskich. Na krajowym rynku farb i lakierów duże znaczenie dla dystrybucji i sprzedaży mają także sieci marketów budowlanych. Spółka kontynuuje współpracę z międzynarodowymi i lokalnymi podmiotami. Jej produkty są obecne w marketach Leroy Merlin, OBI, Castorama, , Jula, a także w placówkach sieci PSB. Zaopatrywanie różnych kanałów dystrybucji jest jednym z założeń strategii wzrostu sprzedaży Grupy, a jednocześnie minimalizuje ryzyko związane ze zbyt dużym uzależnieniem się od jednej grupy dystrybutorów. Równocześnie Spółka dominująca prowadzi intensywne działania zmierzające do zwiększania dystrybucji numerycznej jej produktów, ze szczególnym uwzględnieniem obecności w sieciach marketów budowlanych. Na rynkach zagranicznych sprzedaż produktów Grupy prowadzona jest także w modelu tradycyjnym - pośrednim. Jej wyroby dystrybuowane są przez hurtownie, sklepy detaliczne oraz sieci marketów budowlanych. Za czynnik ryzyka na terenie Ukrainy należy uznać także możliwość destabilizacji sytuacji, szczególnie we wschodniej części tego kraju oraz zmianę statusu niektórych terenów, co ma wpływ na dystrybucję produktów na tamtejszym rynku.

Grupa Kapitałowa na bieżąco kontroluje sytuację i podejmuje działania obniżające ryzyko utraty odbiorców. Równocześnie na każdym z rynków eksportowych stara się ona eliminować ryzyko uzależnienia się od jednego z kanałów dystrybucji, stosując politykę ich dywersyfikacji, w razie potrzeby szukając także nowych punktów dystrybucyjnych.

Ryzyko finansowe i walutowe

Grupa Kapitałowa śnieżka w swojej działalności jest narażona zarówno na ryzyko zmiany kursów walut, jak i ryzyko stopy procentowej. Grupa importuje surowce używane do produkcji farb i lakierów, za które dokonuje płatności w walucie EUR, eksportuje natomiast głównie do krajów Europy Wschodniej (m.in. Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Gruzja), w których rozliczenia prowadzone są głównie w USD. Grupa jest więc narażona na ryzyko wynikające ze zmiany kursu EUR/USD i relacji obydwu tych walut w stosunku do złotego. Najbardziej korzystnym scenariuszem dla Grupy jest jak najniższy kurs EUR/USD, obniżający koszty surowcowe i maksymalizujący wpływy eksportowe.

W Grupie na bieżąco jest prowadzona analiza ryzyka walutowego. W 2016 roku Grupa nie stosowała długoterminowych zabezpieczeń w postaci pochodnych instrumentów finansowych, takich jak opcje, kontrakty forward, futures czy też swap. Ze względu na wykorzystywanie przez Grupę źródła finansowania działalności w postaci długu bankowego ważnym elementem jest ryzyko stopy procentowej. Grupa nie stosuje zabezpieczeń ryzyka stopy procentowej.

Ryzyko związane z konkurencją

Działalność prowadzona przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej śnieżka narażona jest na silną konkurencję ze strony podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Na krajowym rynku farb i lakierów obecne są duże renomowane firmy międzynarodowe, a z drugiej strony - ma miejsce silna konkurencja cenowa ze strony małych, lokalnych podmiotów. Stosunkowo wysokie bariery wejścia na rynek produktów farbiarskich powodują, że do rozpoczęcia działalności przez nowych producentów w branży niezbędne byłyby duże nakłady finansowe, a ewentualne pojawienie się nowej konkurencji mogłoby wynikać z akwizycji. W 2016 roku na polskim rynku nie doszło do znaczących zmian w zakresie układu sił wśród producentów farb i lakierów. Na pozostałych rynkach działalność Grupy prowadzona jest także w warunkach silnej konkurencji, zarówno ze strony podmiotów krajowych, jak i firm międzynarodowych. Grupa monitoruje działania innych podmiotów na wszystkich kluczowych rynkach. Ryzyko związane z działaniami konkurencji spółki Grupy Kapitałowej starają się ograniczać poprzez odpowiednie działania reklamowe czy akcje w bezpośredni sposób wspierające sprzedaż produktów z oferty Grupy.

Ryzyko związane z kontrolą należności

Grupa Kapitałowa śnieżka kontynuuje i rozwija dotychczas przyjętą politykę zarządzania należnościami. Opierając działalność na współpracy ze sprawdzonymi, długoletnimi partnerami osiąga stabilizację ważną z punktu widzenia odzyskiwania należności. Grupa aktywnie zarządza sprzedażą m.in. poprzez limitowanie kredytu kupieckiego poszczególnym klientom w zależności od ich kondycji finansowej i dynamiki rozwoju. Możliwe to jest dzięki sprawnym procesom wykorzystującym posiadane, nowoczesne narzędzia oraz współpracy z wywiadowniami gospodarczymi. Polityka regulowania limitów kredytu kupieckiego oraz terminów płatności jest ściśle powiązana z przyznawanymi klientom bonusami za terminowe płatności, co dodatkowo zabezpiecza interesy Grupy.

Zabezpieczeniem transakcji sprzedażowych realizowanych przez Grupę są hipoteki na nieruchomościach, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, weksle stosowane adekwatnie do skali operacji prowadzonych z poszczególnymi klientami.

Rozwój kanałów dystrybucji na nowe rynki, na co obecnie nacisk kładzie Grupa, wiąże się jednak z brakiem pewności w zakresie uzyskania należności. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Grupa Kapitałowa śnieżka ogranicza ryzyko ubezpieczając należności od nowo pozyskanych klientów. Takie działanie gwarantuje spływ należności, przez co niweluje negatywny wpływów nieskutecznych transakcji na zachowanie płynności finansowej Grupy, przy jednoczesnym zachowaniu zyskowności sprzedaży.

W Grupie stosuje się również politykę kontroli należności transakcji między spółkami, które ją tworzą. Stały monitoring zapewnia możliwość racjonalnego gospodarowania należnościami, co korzystnie wpływa na skuteczność podejmowanych decyzji.
Grupa Kapitałowa śnieżka planuje kolejne działania zmierzające do dalszego usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem związanym z należnościami i przewiduje wdrożenie szeregu nowych rozwiązań poprawiających wyniki osiągane w tym obszarze.

Ryzyko surowcowe

Podstawowe ryzyko oraz zagrożenia Grupy Kapitałowej śnieżka w dziedzinie zaopatrzenia związane jest w głównej mierze: ze wzrostem cen surowców zależnym od notowań cen ropy naftowej, wzrostem kosztów transportu, chwilowym lub długotrwałym ograniczeniem dostępu do surowców oraz zmianami kursu walut.
Analizując rok 2016, a także aktualną sytuację Grupy należy wskazać, że w zakresie surowców i materiałów technicznych nie wystąpiły żadne istotne problemy z ich dostępnością oraz cenami zakupu.

WYPISZ WYMALUJ
wszystko jest inspiracją

Zintegrowany Raport Roczny 2016 - Copyright © 2017 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA