Dane ekonomiczno-finansowe

Przychody ze sprzedaży oraz osiągnięte zyski

Przychody Grupy Kapitałowej w roku 2016 osiągnęły wartość 575 636 tys. PLN, co daje dynamikę 104,6% w stosunku do roku ubiegłego. Na przychody ze sprzedaży składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży wyrobów. Ich udział w strukturze przychodów osiągnął w 2016 roku 91%, a dynamika sprzedaży r/r wyniosła 105%. Pozostała część przychodów (9%) pochodzi ze sprzedaży towarów, materiałów i usług. W strukturze sprzedaży dominuje sprzedaż krajowa, z 78-procentowym udziałem, natomiast eksport stanowi 22%.

Przychody ze sprzedaży

W roku 2016 największą grupą w sprzedaży wyrobów w ujęciu wartościowym były produkty dekoracyjne, których udział w sprzedaży wyniósł 86%. Kolejną grupą były wyroby chemii budowlanej z 13% udziałem, natomiast udział wyrobów przemysłowych stanowił 1%.

Wartość sprzedanych wyrobów dekoracyjnych wyniosła w 2016 roku 448 331 tys. PLN i była wyższa o 6% od roku poprzedniego. Wartość sprzedaży wyrobów chemii budowlanej osiągnęła poziom 68 688 tys. PLN i jest to 1-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast sprzedaż pozostałych wyrobów przemysłowych wyniosła 7 421 tys. PLN, co oznacza zmniejszenie o 7% (r/r). Sprzedaż towarów wyniosła 39 463 tys. PLN i zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego roku o 2%. Sprzedaż materiałów osiągnęła wartość 6 362 tys. PLN, co stanowi 8-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego, natomiast pozostała sprzedaż (usługi) wyniosła 5 371 tys. PLN i jest znacząco wyższa niż w roku ubiegłym.

W ujęciu ilościowym sprzedaży wyrobów zanotowano 5-procentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Porównanie wielkości sprzedaży wyrobów w roku 2016 w ujęciu ilościowym z wielkością sprzedaży w roku 2015 w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: sprzedaż wyrobów dekoracyjnych osiągnęła poziom 71,4 mln litrów i była większa o 5% od roku poprzedniego; sprzedaż wyrobów chemii budowlanej wyniosła 65,9 mln l/kg, co oznacza 6-procentowy wzrost (r/r); sprzedaż pozostałych wyrobów przemysłowych wyniosła 0,9 mln l/kg i była niższa o 10% od roku 2015.

Sprzedaż towarów, materiałów i usług w ujęciu ilościowym nie jest podawana z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miar (tony, litry, szt.) i nie stanowi ona głównego przedmiotu działania emitenta.

Zysk operacyjny w 2016 roku osiągnął wartość 64 663 tys. PLN i jest to o 528 tys. PLN mniej niż w roku poprzednim. Grupa Kapitałowa zrealizowała w 2016 roku zysk netto w wysokości 53 930 tys. PLN. Jest to wartość wyższa o 5 381 tys. PLN w porównaniu z rokiem 2015. Rentowność netto wyniosła 9%, utrzymując poziom roku ubiegłego.

W 2017 roku Grupa zamierza nadal zwiększać rentowność ze sprzedaży i aktywnie reagować na ewentualne zagrożenia dotyczące realizacji planów.

WSKAŹNIKI FINANSOWANIA I RENTOWNOŚCI
Wskaźniki finansowania
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
Wskaźniki finansowania
WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO – GRUPA KAPITAŁOWA
CENA AKCJI
Wskaźniki rynku kapitałowego
WARTOŚĆ RYNKOWA SPÓŁKI
WARTOŚĆ RYNKOWA SPÓŁKI

Sprawozdania Finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa trwałe 179 351 168 055
Rzeczowe aktywa trwałe 160 750 147 559
Nieruchomości inwestycyjne 11 023 11 569
Aktywa niematerialne 1 255 1 489
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 2 028 1 833
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 331 331
Należności długoterminowe 385 1 325
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 579 3 949
Aktywa obrotowe 158 726 155 216
Zapasy 68 102 71 971
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 78 409 69 975
Należności z tytułu podatku dochodowego 1 167 1 061
Pozostałe aktywa niefinansowe 1 460 1 152
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 588 11 057
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - -
SUMA AKTYWÓW 338 077 323 271
PASYWA    
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 215 869 204 118
Kapitał podstawowy 12 618 12 618
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (36 443) (35 874)
Pozostałe kapitały rezerwowe 85 85
Kapitał zapasowy 131 244 117 927
Kapitał z aktualizacji wyceny 36 36
Zyski zatrzymane 108 329 109 326
Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 4 453 3 957
Kapitał własny ogółem 220 322 208 075
Zobowiązania długoterminowe 4 028 5 561
Oprocentowane kredyty i pożyczki - 1 338
Rezerwy na świadczenia pracownicze 1 303 1 336
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 725 2 887
Zobowiązania krótkoterminowe 113 727 109 635
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 51 864 50 559
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 57 166 55 559
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 3 026 2 145
Rozliczenia międzyokresowe 598 530
Rezerwy na świadczenia pracownicze 1 073 842
Zobowiązania razem 117 755 115 196
SUMA PASYWÓW 338 077 323 271

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Działalność kontynuowana    
Przychody ze sprzedaży produktów 529 811 504 103
Przychody ze sprzedaży towarów 39 463 40 148
Przychody ze sprzedaży materiałów 6 362 5 880
Przychody ze sprzedaży 575 636 550 131
Koszt własny sprzedaży 351 874 344 661
Zysk brutto ze sprzedaży 223 762 205 470
Pozostałe przychody operacyjne 1 006 1 673
Koszty sprzedaży 117 120 101 858
Koszty ogólnego zarządu 40 372 37 213
Pozostałe koszty operacyjne 2 613 2 881
Zysk na działalności operacyjnej 64 663 65 191
Przychody finansowe 990 526
Koszty finansowe 2 331 9 336
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej 397 220
Zysk brutto 63 719 56 601
Podatek dochodowy 9 789 8 052
Zysk netto z działalności kontynuowanej 53 930 48 549
Działalność zaniechana    
Zysk za okres z działalności zaniechanej - -
Zysk netto za okres 53 930 48 549
     
Inne całkowite dochody    
Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:    
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (713) (10 908)
Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:    
Zyski/straty aktuarialne po uwzględnieniu odroczonego podatku dochodowego 138 439
Inne całkowite dochody netto (575) (10 469)
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 53 355 38 080
Zysk przypadający: 53 930 48 549
Akcjonariuszom jednostki dominującej 53 092 47 991
Akcjonariuszom niekontrolującym 838 558
Całkowity dochód przypadający: 53 355 38 080
Akcjonariuszom jednostki dominującej 52 661 39 042
Akcjonariuszom niekontrolujacym 694 (962)
Zysk na jedną akcję:    
– podstawowy z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 4,21 3,80
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 4,21 3,80
– rozwodniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 4,21 3,80
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 4,21 3,80

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    
Zysk przed opodatkowaniem 63 719 56 601
Korekty: 20 752 25 362
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 17 971 18 105
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej (258) 28
Strata związane z działalnością finansową i różnice kursowe 902 4 372
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych (397) (220)
Odpis wartości firmy - -
Odsetki i dywidendy netto 2 534 3 077
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 84 471 81 963
Zmiana stanu zapasów 3 596 (8 570)
Zmiana stanu należności (6 780) 8 216
Zmiana stanu zobowiązań 332 5 029
Zmiana stanu rezerw 342 432
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (15) (337)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 81 946 86 733
Zapłacony podatek dochodowy (9 382) (7 995)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 72 564 78 738
     
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    
Wydatki na nabycie aktywów niematerialnych (10) (26)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (30 648) (16 752)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 527 640
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - 475
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (30 131) (15 663)
     
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 124 350 64 679
Spłaty kredytów i pożyczek (124 734) (86 601)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - (126)
Inne wpływy - 165
Odsetki (2 643) (3 283)
Wydatki na nabycie udziałów niekontrolujących - -
Dywidendy i świadectwa założycielskie wypłacone (40 846) (39 406)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (43 873) (64 572)
     
Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych (1 440) (1 497)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 11 057 13 424
Różnice kursowe - -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (29) (870)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 9 588 11 057
WYPISZ WYMALUJ
wszystko jest inspiracją

Zintegrowany Raport Roczny 2016 - Copyright © 2017 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA