Rynek

Sytuacja makroekonomiczna

Dla Grupy Kapitałowej śnieżka kluczowym z punktu widzenia realizowanych przychodów jest rynek polski, którego kondycję najlepiej obrazuje wartość Produktu Krajowego Brutto. Według Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2016 polska gospodarka rozwijała się w tempie 2,8% (r/r), wobec wzrostu 3,6% uzyskanego w roku 2015.

Wynik odnotowany w 2016 roku okazał się najsłabszy od 3 lat, towarzyszył mu także najniższy od ponad dekady poziom inwestycji, które obok konsumpcji, powszechnie uznawane są za główne czynniki wpływające na rozwój gospodarki. Wzrost gospodarczy w 2016 roku wsparł utrzymujący się na najwyższym od kilku lat poziomie popyt wewnętrzny, którego ożywienie w ocenie analityków wiązało się między innymi ze wzrostami zatrudnienia i wynagrodzeń, wpływami do budżetów rodzinnych z tytułu programu 500+ i towarzyszącej tym zdarzeniom niskiej inflacji, powodującej zwiększenie wartości środków, którymi dysponują gospodarstwa domowe. Jak oceniają ekonomiści jednym z kluczowych czynników, jakie w 2016 roku wpłynęły na spowolnienie gospodarcze w Polsce był spadek inwestycji o 5,5%.

W ocenie ekspertów wyhamowanie aktywności inwestycyjnej to konsekwencja opóźnień w wydatkowaniu środków z nowej pespektywy finansowej Unii Europejskiej oraz negatywnego wpływu podwyższonej niepewności na inwestycje sektora przedsiębiorstw prywatnych, wiązane między innymi z niestabilnym kursem złotego i sytuacją geopolityczną (tu znaczenie miały takie zdarzenia jak m.in. wybory prezydenckie w USA oraz Brexit). Na wyniki osiągane przez Spółkę wpływ ma także sytuacja w sektorze budowlanym, oraz trendy występujące w budownictwie. Według danych szczegółowych opublikowanych w marcu 2017 roku przez GUS, w roku 2016 oddano do użytkowania o 10,2% więcej mieszkań niż w analogicznym okresie roku 2015, kiedy to odnotowano wzrost o 3,2%.

W tym samym okresie roku 2016 ilość obiektów co do których wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym była o 12% wyższa niż rok wcześniej, utrzymując jednak niższą dynamikę (r/r). W 2016 roku o 3,3% wzrosła także ilość mieszkań których budowę rozpoczęto (wobec wzrostu rok wcześniej o 13,7%).

Sytuacja makroekonomiczna

Perspektywa makroekonomiczna daje podstawę do przyjęcia pozytywnych prognoz dla rozwoju polskiej gospodarki na kolejne lata. Jak wskazują analitycy, konsumpcja w Polsce w 2017 roku powinna nadal utrzymywać dodatnią dynamikę, wspartą dodatkowo przez program „500 plus”. Analitycy oczekują także, że w związku z uruchomieniem wydatkowania środków w ramach kolejnej perspektywy unijnej, również w dziedzinie inwestycji – będących drugim obok konsumpcji istotnym motorem wzrostu gospodarczego – nastąpi odbudowa pozytywnych wskaźników sprzed roku 2016. Uwzględnienie pozytywnych trendów na rynku mieszkaniowym oraz pozostałych wskazanych czynników, pozwala przewidywać zwiększanie się liczby inwestycji i remontów, a co za tym idzie wzrost popytu na materiały budowlane.

Rok 2016 dla gospodarki Ukrainy był okresem, w którym można było zauważyć pozytywne tendencje. Po dwóch latach spadków PKB wzrósł bowiem w 2016 roku o 1,8%, natomiast inflacja, która w 2015 roku osiągnęła poziom 43,3% zmniejszyła się do wartości 12,4%. Także nieznacznej poprawie uległa sytuacja waluty ukraińskiej – hrywny, której sytuację można ciągle określić jako niestabilną, jednak w omawianym okresie nie ulegała ona aż takim wahaniom i dewaluacji, jak rok wcześniej. Równocześnie siła nabywcza społeczeństwa nie zwiększyła się mimo, iż w 2016 roku podniesiona została minimalna płaca, na co niewątpliwie negatywny wpływ miały wzrosty opłaty komunalnych, za gaz i prąd.

Wg oficjalnych danych na rynku ukraińskim nastąpił w 2016 wzrost produkcji przemysłowej, o 2,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Polepszyła się także kondycja sektora budowlanego. Łączna wartość zrealizowanych w 2016 roku prac budowlanych na Ukrainie wyniosła 70,9 mld UAH, co oznacza wzrost o 13,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na taki wynik wpływ miała dynamika wartości inwestycji: na budowę obiektów mieszkalnych (wzrost o 13 % w porównaniu z rokiem poprzednim), a także na budowę obiektów niemieszkalnych, gdzie odnotowano wzrost o 17,4 % w stosunku do roku poprzedniego.

Perspektywa makroekonomiczna

Zarząd Grupy zakłada, że przy utrzymaniu się tendencji wzrostowej w gospodarce, braku wahań ukraińskiej waluty, trwałym ustabilizowaniu się sytuacji na wschodzie Ukrainy, co z kolei wpłynie na uspokojenie nastrojów społecznych zdecydowanie polepszą warunki operowania na tym rynku. Ukraina jest nadal pozostaje jednym z ważniejszych i perspektywicznych rynków, na którym Grupa wytwarza i sprzedaje swoje wyroby.

Sytuację gospodarczą Białorusi wciąż można określić jako niestabilną i trudną. Na rynku tym mamy do czynienia z trwającym od kilku lat kryzysem, a gospodarka tego kraju pogrążona jest w recesji, o czym świadczy spadająca w kolejnych latach wartość PKB . Wg oficjalnych danych w 2016 roku PKB Białorusi zmniejszył się o 2,6%. Ponadto Białoruś odnotowała pogłębienie ujemnego salda w handlu zagranicznym, dalszy spadek produkcji przemysłowej oraz wzrost zadłużenia zagranicznego, a także utrzymanie się niskiego poziomu rezerwy walutowych. Jedną z przyczyn mających wpływ na wystąpienie sytuacji kryzysowej jest niewydolny model gospodarki białoruskiej, która bez gruntownej przebudowy nie może równocześnie liczyć na dalsze wsparcie kredytowe ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Niekorzystnie na stan gospodarki wpływała także utrzymująca się dekoniunktura na światowych rynkach ropy naftowej, także zmniejszenie ilości tego surowca dostarczanych przez Rosję do Białorusi po cenach preferencyjnych, co wg oficjalnych danych miało wpływ na ponad 19% spadek produkcji przemysłu rafineryjnego. Równocześnie wskazuje się, że istotny, przy spełnienie innych warunków, w wychodzeniu białoruskiej gospodarki w z kryzysu byłaby dalszy rozwój sektora IT oraz wsparcie dla małych i średnich firm. Pomimo niesprzyjającej sytuacji, spadku siły nabywczej konsumentów Białoruś, podobnie jak Ukraina, jest dla Grupy jednym z kluczowych rynków zagranicznych.

biuro papiery

Sytuacja w sektorze farb i lakierów

Według szacunków Grupy Kapitałowej śnieżka rynek farb i lakierów w Polsce w 2016 roku nie zmienił się, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. W ocenie Zarządu Spółki dominującej, pomimo bardzo silnej konkurencji, polski rynek ciągle daje możliwości rozwoju, co jest podstawą formułowania jednego z celów Spółki dominującej -, określonego jako zdobycie pozycji lidera na krajowym rynku farb.

W ocenie Grupy Kapitałowej na rynku ukraińskim w roku 2016 mieliśmy do czynienia z jego powolną odbudową, po kryzysie lat poprzednich. Według danych Chem-Courier ilość wyprodukowanych na Ukrainie farb i lakierów w raportowanym okresie wzrosła o 14%. Pozytywne tendencje są wynikiem ustabilizowania się sytuacji geopolitycznej na wschodzie kraju, co przekłada się na polepszenie nastrojów konsumenckich i większej chęci do inwestowania.

W przeciwieństwie do Ukrainy, w ocenie Zarządu Spółki wiodącej, białoruski rynek farb zanotował w roku 2016 spadki. Pogarszająca się kondycja gospodarki, niestabilność waluty mają niewątpliwie niekorzystny wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych przez konsumentów. Otwarcie białoruskiego rynku na produkty z krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej (m.in. z Rosji, Białorusi czy Kazachstanu), spowodowały zwiększoną konkurencję ze strony tańszych produktów. W dystrybucji dostępne są produkty dedykowane do różnych półek cenowych, jednak uwaga konsumentów skierowana jest najczęściej w stronę wyrobów o niskiej i średniej cenie.

Białoruś, podobnie jak Ukraina, mimo problemów wewnętrznych, pozostaje w długofalowej perspektywie ciągle ważnym i perspektywicznym rynkiem dla Grupy Kapitałowej, bowiem konsumpcja farb jest tam ciągle na niższym poziomie niż w Europie Zachodniej czy w Polsce. Spółki Grupy na bieżąco analizują sytuacje w sektorze farb i lakierów na kluczowych dla nich rynkach, tak aby w odpowiedni sposób reagować na zmiany postaw konsumenckich, dostosowywać swoją ofertę do zmieniających się warunków konkurencyjnych w poszczególnych krajach. Równocześnie Grupa Kapitałowa śnieżka poszukuje nowych, stabilniejszych i dających możliwość zyskownego rozwoju rynków.

lakiery
WYPISZ WYMALUJ
wszystko jest inspiracją

Zintegrowany Raport Roczny 2016 - Copyright © 2017 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA