Rynki zbytu oraz źródła zaopatrzenia

Rynki zbytu Grupy Kapitałowej i Spółki dominującej

Wiodącym rynkiem sprzedaży Grupy Kapitałowej śnieżka jest rynek polski z 78% udziałem (wzrost rok do roku o 1 punkt procentowy). Kolejnymi kluczowymi krajami, w których operują spółki wchodzące w skład Grupy są Ukraina oraz Białoruś. Ukraina, pomimo trudnej, niekorzystnej sytuacji polityczno-gospodarczej utrzymała w 2016 roku 12% udział w strukturze sprzedaży Grupy, tak jak było to w roku 2015. Rynek białoruski zakończył 2016 rok 5% udziałem w sprzedaży Grupy, co oznacza zmniejszenie o 1 p.p. rok do roku. Udział pozostałych krajów (w tym Rosji i Mołdawii) stanowi 5% sprzedaży całej Grupy. Na krajowym rynku farb i lakierów Spółka dominująca pozostaje jednym z jego liderów, zajmując na nim, według szacunków Spółki dominującej, drugie miejsce. Na rynku polskim głównymi konkurentami są PPG Deco Polska Sp. z o.o., Akzo Nobel Coatings Sp. z o.o. oraz Tikkurila Polska S.A. Sprzedaż wyrobów Grupy odbywa się wszystkimi kanałami dystrybucji, głównie poprzez hurtownie, sklepy detaliczne i markety budowlane. Przychody Grupy na rynku polskim za 2016 wyniosły 445 856 tys. PLN i jest to o 20 612 tys. PLN więcej niż w roku ubiegłym.

Mimo spadków sprzedaży w latach poprzednich, w następstwie wystąpienia kryzysu geopolitycznego, pozycja produktów Grupy śnieżka na rynku ukraińskim jest nadal silna, według posiadanych szacunków – śnieżka jest jego liderem. Wyroby Grupy dostępne są na terenie całej Ukrainy, jednak zdecydowana większość przychodów realizowana jest w zachodniej i centralnej jej części. Dystrybucja produktów odbywa się głównie z wykorzystaniem tradycyjnego kanału (hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej) oraz w sieci marketów budowlanych, takich jak Epicentr i Nowa Linia (podmioty ukraińskie) oraz Leroy Merlin i Praktiker (podmioty zagraniczne). Sprzedaż Grupy w 2016 roku na rynek ukraiński wyniosła 71 216 tys. PLN, podczas gdy rok temu było to 64 215 tys. PLN.

fabryka ludzie śnieżka
STRUKTURA PRZYCHODÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ZA ROK WEDŁUG KRAJÓW
mapa STRUKTURA PRZYCHODÓW
Przychody Spółki dominującej osiągnięte w raportowanym okresie prezentuje poniższy wykres.
STRUKTURA PRZYCHODÓW W FFIL ŚNIEŻKA SA ZA ROK 2016 WEDŁUG KRAJÓW
mapa
śnieżka fabryka

Grupa Kapitałowa śnieżka jest jednym ze znaczących producentów farb i lakierów na rynku białoruskim, z silną pozycją w segmencie szpachli. Pod względem udziałów rynkowych, zgodnie z szacunkami Spółki dominującej, podobnie jak w Polsce śnieżka zajmuje drugie miejsce. Na rynku tym jej produkty konkurują tak z producentami międzynarodowymi, jak i lokalnymi, także z markami rosyjskimi, które dzięki swobodnemu przepływowi towarów w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (w tym Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia i Kirgistan) stają się coraz bardziej konkurencyjne. Sprzedaż produktów Grupy na rynku białoruskim odbywa się głównie poprzez kanał tradycyjny. Wyroby Śnieżki obecne są także w lokalnych sieciach marketów budowlanych. Sprzedaż Grupy na rynek białoruski wyniosław 2016 roku 28 283 tys. PLN, podczas gdy rok temu było to 33 944 tys. PLN.

Grupa prowadzi także sprzedaż na terytorium Federacji Rosyjskiej, głównie w regionach kaliningradzkim i moskiewskim oraz w Rosji Południowej. Na omawianym rynku konkuruje ona m.in. z firmami: Tikkurila, Caparol, AkzoNobel, Lakra, Empils, Jaroslawskie Kraski, Ruskije Kraski, VGT, Ptimist, Knauf, Prestiż. W 2016 roku sprzedaż Grupy na rynek rosyjski wyniosła 10 400 tys. PLN, co oznacza zwiększenie przychodów w stosunku do roku ubiegłego o 1 241 tys. PLN.

Grupa eksportuje także swoje produkty do Mołdawii (1% udział w strukturze przychodów, ze sprzedażą w 2016 roku: 7 888 tys. PLN), gdzie odnotowano zmniejszenie sprzedaży o 365 tys. PLN. Największym graczem na tym rynku jest firma Supraten, poza tym wyroby Grupy konkurują z produktami firm rumuńskich. Rynki pozostałe, obejmujące Węgry, Rumunię, Słowację i inne, odnotowały wzrost o 2 677 tys. PLN (łączna sprzedaż 11 993 tys. PLN) w stosunku do wielkości sprzedaży w roku poprzednim.

Podobniej jak w przypadku Grupy Kapitałowej, także dla Spółki dominującej wiodącym rynkiem jest Polska, z 86-procentowym udziałem w całości sprzedaży Spółki (wzrost o 1 p.p r/r). Kolejnymi kluczowymi krajami, do których FFIL śnieżka SA dostarcza swoje produkty, są Ukraina oraz Białoruś. W przypadku Ukrainy, w roku 2016 udział w strukturze sprzedaży wyniósł 4% i wynik ten był utrzymaniem poziomu z roku ubiegłego. Przychody Spółki dominującej, realizowane na Białorusi, mają 4-procentowy udział w całości sprzedaży (zmniejszenie o 1 p. p w porównaniu z rokiem ubiegłym). Udział pozostałych rynków (w tym Rosji i Mołdawii) stanowi 6% całej sprzedaży Spółki. W raportowanym okresie przychody Spółki dominującej na rynku polskim za 2016 rok wyniosły 445 887 tys. PLN i było to o 20 609 tys. PLN więcej niż w roku ubiegłym. Sprzedaż Spółki na rynek ukraiński za 2016 rok wyniosła 21 900 tys. PLN i jest to wzrost o 408 tys. PLN do roku ubiegłego.

W raportowanym okresie Spółka dominująca zrealizowała na rynku białoruskim sprzedaż w wysokości 20 084 tys. PLN, co było wynikiem o 3 228 tys. PLN niższym niż w roku poprzednim. 10 400 tys. PLN to wynik przychodu ze sprzedaży produktów FFIL śnieżka SA na rynek rosyjski i jest to wartość o 1 241 tys. PLN wyższa w porównaniu do roku 2015.

Spółka dominująca eksportuje także swoje produkty do Mołdawii (sprzedaż w omawianym okresie 7 888 tys. PLN), gdzie odnotowano zmniejszenie sprzedaży o 365 tys. PLN. Rynki pozostałe obejmujące Węgry, Rumunię, Słowację i inne odnotowały wzrost o 2 678 tys. PLN (łączna sprzedaż 11 993 tys. PLN) w stosunku do wielkości sprzedaży w roku poprzednim. Z wszystkimi dystrybutorami Spółka dominująca i spółki zależne posiadają podpisane umowy określające warunki współpracy handlowej. Równocześnie Grupa Kapitałowa prowadzi działania zmierzające do konsekwentnego zwiększenia swoich udziałów na innych rynkach, na których operują poszczególne spółki Grupy, poszukując jednocześnie nowych kierunków eksportowych.

Kierunki eksportowe w 2016 roku

33 kierunki eksportowe
w 2016 roku

 • Białoruś
 • Mołdawia
 • Ukraina
 • Rosja
 • Wielka Brytania
 • Kazachstan
 • Węgry
 • Słowacja
 • Rumunia
 • Litwa
 • Francja
 • Armenia
 • Gruzja
 • Szwecja
 • Niemcy
 • Łotwa
 • Holandia
 • Irlandia
 • Norwegia
 • Finlandia
 • Czechy
 • Austria
 • Belgia
 • Włochy
 • Estonia
 • Słowenia
 • Kaliningrad
 • Ghana
 • Algieria
 • Serbia
 • Pakistan
 • Cypr
 • Maroko

Źródła zaopatrzenia

Grupa Kapitałowa śnieżka w ramach prowadzonej przez siebie działalności wykorzystuje wiele surowców i materiałów technicznych, które są niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania i utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych. Grupa korzysta z szeregu źródeł zaopatrzenia, współpracując z podmiotami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Zakupy surowców strategicznych Grupa realizuje u dostawców posiadających znaczące zdolności produkcyjne – przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego stopnia dywersyfikacji. Z wszystkimi kluczowymi dostawcami Grupa podpisała umowy zaopatrzeniowe określające warunki współpracy, nie rezygnując równocześnie z szukania nowych dostawców krajowych i zagranicznych, w celu zoptymalizowania źródeł zaopatrzenia, obniżenia kosztów czy skrócenia czasu dostaw. Grupa w każdym możliwym przypadku prowadzi analizy ofert, postępując według obowiązujących procedur, tak aby zapewnić jak najlepsze warunki zakupu surowców, materiałów technicznych czy urządzeń. W ocenie Zarządu jednostki dominującej, relacje z dostawcami nie powodują uzależnienia od żadnego z dostawców w sposób, który negatywnie mógłby wpłynąć na działalność całej Grupy Kapitałowej. Rynek surowców w roku 2016 charakteryzował się stabilizacją cen oraz ich ogólną dostępnością.

śnieżka roboty
WYPISZ WYMALUJ
wszystko jest inspiracją

Zintegrowany Raport Roczny 2016 - Copyright © 2017 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA