Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

W Grupie Kapitałowej śnieżka działania z zakresu społecznej odpowiedzialności mają przełożenie na wszystkie obszary funkcjonowania – zarówno w odniesieniu do interesariuszy wewnętrznych jak i zewnętrznych. Wdrażane od wielu lat dobre praktyki w tym zakresie, w roku 2016 uzupełniła implementacja w Spółce dominującej Księgi Wartości Organizacyjnych, która w precyzyjny sposób określa sposoby realizacji założonych celów biznesowych przez każdego członka zespołu, wskazując jednocześnie promowane przez Spółkę postawy i zachowania sprzyjające budowaniu odpowiedzialności za jakość wszelkich procesów realizowanych na wszystkich szczeblach organizacji. Dzięki takiemu podejściu możliwa jest efektywna realizacja postaw społecznie odpowiedzialnych we wszystkich aspektach funkcjonowania Spółki dominującej. Obszary te zostały zdefiniowane jako cztery kluczowe kategorie.

zespół
Zespół

Przekonanie, że Pracownicy są najważniejszym zasobem i jednocześnie najlepszymi ambasadorami Grupy jest podstawą szeroko pojętych działań CSR w odniesieniu do personelu. Tworzenie zespołu, który nie tylko identyfikuje się z Firmą, ale przede wszystkim aktywnie włącza się w budowanie jej wartości, to działanie będące istotnym aspektem jej funkcjonowania. W roku 2015, w ramach nowego etapu budowania kultury wysokiego zaangażowania, w Spółce dominującej podjęte zostały strategiczne kroki z zakresu rozwoju i aktywizowania pracowników. Dzięki stale rozszerzanej ofercie dostępnych szkoleń, warsztatów i konferencji, a także różnych typów studiów i kursów językowych kontynuowano zarządzanie procesem poszerzania kompetencji personelu.

Istotnym wsparciem dla budowy komunikacji pomiędzy pracownikami jest od wielu lat wydawany w polskim i ukraińskim oddziale Grupy magazyn wewnętrzny, a także wprowadzony w roku 2016 Newsletter pracowniczy. Aby zmaksymalizować dostęp do informacji dla pracowników liniowych w Spółce dominującej wdrożona została platforma informacyjna w formie ekranów zlokalizowanych na wszystkich wydziałach produkcyjnych i magazynowych. Pracownicy Spółki dominującej mają również dostęp do atrakcyjnego pakietu świadczeń socjalnych, na którego ofertę składają się m.in. formy wypoczynku i rozrywki sprzyjające integracji, takie jak między innymi: wycieczki krajowe i zagraniczne, pikniki, czy kolonie dla dzieci. W ofercie znajdują się również m.in. bilety do kina, dofinansowanie posiłków oraz upominki mikołajkowe dla najmłodszych.

Środowisko
Środowisko

Dbałość o jakość i bezpieczeństwo procesów produkcyjnych to kluczowy aspekt odpowiedzialnego podejścia Grupy wobec środowiska naturalnego. Wynika ono z przekonania, że jako producent wyrobów chemicznych Firma jest zobowiązana nie tylko do przestrzegania narzuconych norm środowiskowych, ale także do kreowania własnych dobrych praktyk w tym zakresie. Filozofia prowadzenia działań przyjaznych dla środowiska w istotny sposób przekłada się na jakość produkowanych wyrobów. Stosowane w produktach rozwiązania przyjazne dla środowiska skupia wdrożona przez Grupę Kapitałową filozofia „Green Idea”, obejmująca między innymi wewnętrzną certyfikację przyznawaną produktom o najwyższych standardach prośrodowiskowych. Dzięki stosowaniu innowacyjnych technologii badawczych pozwalających na kreowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych Grupa wprowadza na rynek wyroby w pełni bezpieczne dla środowiska.

Potwierdzeniem efektywności takich działań są certyfikaty ekologiczne przyznawane produktom śnieżki, w tym m.in. certyfikat „Ecolabel”. Chroniąc zasoby przyrody, w otoczeniu których funkcjonują Spółki Grupy Kapitałowej, prowadzony jest stały monitoring ich wpływu na środowisko. Nowe przedsięwzięcia i inwestycje są podejmowane w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska. W ramach szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej odnoszącej się do środowiska naturalnego, również wśród Pracowników Spółki dominującej propagowane są dobre praktyki w tym zakresie. Do tych działań zaliczyć należy między innymi promowaną w firmie możliwość korzystania z pojemników do segregacji odpadów, czy dbałość o ekologię wyrażającą się w dążeniu do ograniczania drukowania materiałów pochodzących z korespondencji mailowej.

Rynek
Rynek

Przejrzystość procesów biznesowych jest w Grupie Kapitałowej podstawą jej działalności. Budując bogatą ofertę rynkową, opartą o sprzedaż wielokanałową Grupa koncentruje się na pogłębionej segmentacji klientów i tworzeniu dla nich konkurencyjnej oferty wartości. Procesy te są realizowane w odniesieniu do zasady transparentności i partnerstwa. Aktywność rynkowa Grupy odbywa się w oparciu o najwyższe standardy w zakresie przestrzegania norm prawnych i etycznych, a także w stawianiu na lojalność i partnerstwo w kontaktach biznesowych z wszystkimi interesariuszami Firmy. Odnosząc swoje działania do zasady klientocentryczności, wyrażonej w Księdze Wartości Organizacyjnych Spółki dominującej, jej Pracownicy w aktywny sposób wspierają utrzymanie odpowiedzialnego i transparentnego operowania przez Grupę Kapitałową na wszystkich rynkach na których obecne są jej spółki.

Odpowiedzialne i strategiczne działania rynkowe znajdują także wyraz w otrzymywanych przez Grupę nagrodach i wyróżnieniach oraz satysfakcjonujących wynikach badań opinii konsumentów.

Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa”

Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tego typu organizacji w regionie. Mając status organizacji pożytku publicznego od 12 lat zajmuje się wspomaganiem edukacji i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez finansowe, organizacyjne i rzeczowe wsparcie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność, oświatową, kulturalną, edukacyjną, sportową – w zakresie ochrony zdrowia, dobroczynności i pomocy społecznej. Fundacja działa także w obszarze ochrony zdrowia, na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

W 2016 roku Fundacja Śnieżki przeznaczyła na działalność statutową kwotę 1 078 001,13 PLN. Największa część środków przeznaczona została na pomoc chorym i niepełnosprawnym. W 2016 roku Fundacja objęła swoją opieką 136 podopiecznych, wśród których znalazły się m.in. dzieci i osoby dorosłe leczące się na nowotwory, sparaliżowane, cierpiące z powodu wad genetycznych czy ofiary nieszczęśliwych wypadków. Na opłacenie specjalistycznych zabiegów, terapii, rehabilitacji czy leków Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa” w 2016 roku przeznaczyła kwotę 796 362,74 PLN, pomagając w leczeniu wielu potrzebującym.

Kolejną inicjatywą Fundacji jest pomoc ambitnej i uzdolnionej młodzieży, która mimo swojej wiedzy i umiejętności nie jest w stanie sfinansować dalszego rozwoju. W roku 2016 Fundacja wsparła 60 stypendystów, przeznaczając na ten cel 108 796,00 PLN. Ważnym elementem pracy Fundacji jest również wspieranie lokalnych szkół, przedszkoli czy klubów sportowych. W ubiegłym roku ten cel został wsparty kwotą 73 903,69 PLN.

W roku 2016 Fundacja w partnerstwie z Fabryką Farb i Lakierów śnieżka SA rozpoczęła także realizację programu edukacyjnego pod nazwą „Mały świat dużego pieniądza”, adresowanego do uczniów klas IV z czterech szkół podstawowych zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu Spółki dominującej. Głównym celem programu jest wprowadzanie dzieci w świat ekonomii poprzez realizację cyklu kreatywnych lekcji opartych o autorskie scenariusze przygotowane przez ekspertów. Finał projektu połączony z wycieczką do Stolicy dla wszystkich aktywnych uczestników zaplanowano na rok 2017.

Dzięki Fundatorowi jakim jest FFiL śnieżka SA, która przekazała w 2016 roku darowiznę

w wysokości 304 583,93 PLN, możliwe było dotarcie do wielu potrzebujących zarówno dzieci jak i dorosłych. W 2016 roku z wpłat 1% Fundacja pozyskała 523 559,08 PLN.

„Dziecięcy świat w kolorach”

Odnawiając i kolorując oddziały dziecięce w całej Polsce Spółka dominująca już od 12 lat aktywnie wspiera poprawianie warunków w jakich hospitalizowani są mali pacjenci w całej Polsce.

Idea akcji zakłada zmienianie często mało przyjaznych, znajdujących się w złym stanie technicznym szpitalnych przestrzeni, w bajkowe krainy. Cel ten jest realizowany dzięki kompleksowym działaniom, na które składają się: przygotowanie ścian do malowania, odpowiedni dobór kolorystyki sal , malowanie wnętrz oraz ich dekorowanie bajecznymi motywami. Poprawa warunków hospitalizacji małych pacjentów ma także wymiar terapeutyczny – w barwnych przestrzeniach łatwiej odwieść uwagę dzieci od procesu leczenia, zapewniając im tym samym psychiczny komfort i poczucie bezpieczeństwa. Do tej pory programem Śnieżki objętych zostało 25 oddziałów dziecięcych w całej Polsce. W roku 2016 odnowione zostały dwie placówki:

Oddział Dziecięcy Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie,

Oddział Dziecięcy w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku

„Kolorowy świat dzieciństwa”

Projekt społeczny adresowany do szpitali realizowany jest także przez Spółkę zależną śnieżka - Ukraina. Inicjatywa „Kolorowy świat dzieciństwa” bazuje na założeniach polskiej edycji programu „Dziecięcy świat w kolorach”. W ramach tego przedsięwzięcia w roku 2016 odnowiono dwa oddziały na terenie Ukrainy:

Oddziału Dziecięcy w Nowojaworiwskim Szpitalu Rejonowym

Oddział Dziecięcy w Centrum matki i dziecka w Winnicy

„Kolorowe Boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”

Projekt „Kolorowe boiska” od dekady popularyzuje sport i stwarza najmłodszym warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu. Program wspiera także rozwój lokalnej infrastruktury – adresowany jest bowiem do miejscowości liczących nie więcej niż 30 tys. mieszkańców, w których zazwyczaj brakuje obiektów sportowych z prawdziwego zdarzenia.

stniejący od 2006 roku program społeczny integruje społeczności szkół z małych miejscowości wokół idei aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Zgodnie z jego przesłaniem każda polska szkoła z małej miejscowości ma szansę na wygranie pełnowymiarowego boiska sportowego, a także wielu innych cennych nagród od Śnieżki. Warunkiem uczestnictwa w programie jest zgłoszenie przez placówkę pracy konkursowej. W roku 2016 w jubileuszowej, 10-tej edycji projektu wzięły udział 142 szkoły podstawowe z całej Polski, a 96 z nich, spełniając konkursowe wymagania otrzymało od FFiL śnieżka SA nagrody gwarantowane w postaci zestawów farb. W 10. edycji projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem szkolnych społeczności z całej Polski. Konkursową stronę tylko w trakcie trwania programu odwiedziło niemal 6 milionów użytkowników, a na zgłoszone prace oddano w 2016 roku ponad 500 tysięcy głosów. Zwycięzcą jubileuszowej edycji programu była Szkoła Podstawowa z Manasterza na Podkarpaciu.

„Mali Projektanci”

Zainaugurowany w 2016 roku program, realizowany przez FFiL śnieżka SA w partnerstwie z Fundacją Śnieżki „Twoja Szansa” adresowany był uczniów zerówek z jedenastu przedszkoli publicznych zlokalizowanych w otoczeniu Spółki dominującej. Celem projektu jest edukacja artystyczna najmłodszych i rozbudzanie ich kreatywności i wrażliwości poprzez praktyczne obcowanie ze sztuką. Podczas zajęć prowadzonych przez malarkę we wszystkich przedszkolach objętych programem powstały wielkoformatowe rzeźby wykraczające poza szablonowane ujęcie plastyki jako „kartki i kredek”. W edycji 2016 w zajęciach wzięło udział 550 dzieci, a każde z przedszkoli zostało wsparte pakietem materiałów do realizacji kreatywnych zajęć plastycznych oraz zestawem farb do wnętrz.

WYPISZ WYMALUJ
wszystko jest inspiracją

Zintegrowany Raport Roczny 2016 - Copyright © 2017 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA