Środowisko naturalne oraz działalność R & D

Istotne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Centrum Badań i Rozwoju, funkcjonuję w strukturach Spółki dominującej, to jednostka będąca ośrodkiem działalności badawczej generującej nowe, innowacyjne rozwiązania, równocześnie odpowiedzialna za utrzymanie wysokiej jakości oferowanych produktów.

Kluczowymi działami Spółki dominującej, realizującymi te zadania są: Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Zapewnienia Jakości, które ściśle współpracują ze spółkami zależnymi. Dlatego realizowany jest nadzór ze strony FFiL Śnieżka nad procesami produkcyjnymi w zakładach na Ukrainie i Białorusi, a także współpraca w zakresie kontroli jakości dostarczanych do spółek surowców. Prawidłowość procesów weryfikowana jest audytami, prowadzonymi w poszczególnych spółkach.

Kierunek prac badawczo-rozwojowych Grupy wyznacza zasada innowacyjności, będąca jednocześnie jedną z wartości organizacyjnych Spółki dominującej. W procesie dążenia do utrzymania najwyższej jakości produktów oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań bierze się pod uwagę m.in.: zmieniające się potrzeby konsumentów, dynamiczną sytuację na rynkach, na których operują spółki Grupy Kapitałowej, a także zmiany w prawodawstwie. Grupa nieustannie monitoruje rynek surowców oraz dostępność nowych rozwiązań w zakresie projektowania i wytwarzania farb i lakierów. Poszczególne spółki współpracują w tym zakresie z największymi producentami surowców i dostawcami rozwiązań technologicznych. Rezultatem tego są optymalizacje receptur wyrobów obecnych w ofercie, a także wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów. Kluczową innowacją wprowadzoną do oferty Spółki dominującej jest ceramiczna farba do wnętrz – Magnat Sypialnia Pokój Dziecka, z formułą redukującą z powietrza formaldehyd. To jeden z przykładów rozwiązań powstałych w wyniku własnych badań i kooperacji z dostawcami nowoczesnych rozwiązań surowcowych.

Stałym elementem prac badawczo-rozwojowych są także modyfikacje produktowe, w tym prace laboratoryjne związane z udoskonaleniem wyrobów, produkowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej pod kątem minimalizowania ich wpływu na środowisko. Dlatego Grupa wprowadza na rynek coraz więcej produktów o niskiej emisji LZO, a także tych oznaczanych znakiem Ecolabel.

Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego

W Grupie Kapitałowej Śnieżka zagadnienia ochrony środowiska realizowane są według obowiązujących wymagań prawnych oraz procedur i instrukcji określonych w Systemie Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005 funkcjonującego w Spółce dominującej. Celem strategicznym jest ochrona zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie do stosowania wymagań środowiskowych oraz kreowanie właściwych postaw i świadomości pracowników poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, opakowaniami, redukcję zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (LZO) oraz ochronę wód i gruntu.

W odniesieniu do przyjętych założeń, mając na uwadze stały nadzór technologiczny nad własnościami surowców i produktów gotowych w zakresie spełnienia wymagań niezbędnych do oznakowania „Ecolabel”, Spółka dominująca dąży do zmniejszania oddziaływania fabryki na środowisko naturalne. Wymogi środowiskowe realizowane są poprzez efektywne zużycie surowców i energii, normatywną emisję zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, racjonalną gospodarkę odpadami i opakowaniami, a także poprzez stosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji technologicznych.

Spółka na bieżąco monitoruje swój wpływ na środowisko, prowadząc pomiary zużycia mediów, emisji zanieczyszczeń, rejestry, ewidencje, wykazy, bazy danych, w tym odpadów i opakowań wprowadzanych.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE
green idea

Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada niezbędne decyzje środowiskowe, wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska, wypełniając przy tym obowiązki sprawozdawcze oraz bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych oraz współuczestniczy w prowadzeniu kampanii edukacyjnych.

Przeprowadzone audyty i kontrole organów państwowych oraz wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza i ścieków, a także ewidencja odpadów, nie wykazują przekroczeń i są zgodne z wydanymi decyzjami oraz zawartymi w nich limitami. Potwierdza to fakt, że odpowiednio prowadzona gospodarka środowiskowa przynosi zamierzone efekty biznesowe.

Filozofia prowadzenia działań przyjaznych dla środowiska przekłada się nie tylko na sam proces produkcji, ale także na jakość produkowanych wyrobów. Dzięki stałemu monitorowaniu parametrów takich jak m.in. zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) spełniają one najwyższe wymogi pod względem ich bezpieczeństwa dla człowieka i jego otoczenia. Badania prowadzane są m.in. z użyciem metod chromatografii gazowej w wewnętrznym laboratorium posiadającym certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji. Dotyczą one zawartości LZO w wyrobach mokrych oraz poziomu ich emisji z powłoki, podczas procesu wysychania wyrobu. Badanie tych parametrów pozwala na stałą kontrolę stężeń LZO oraz utrzymanie najwyższych deklarowanych standardów, które bezpośrednio wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniach, a co za tym idzie na zdrowie osób, które w nich przebywają. Stosowane w wyrobach rozwiązania przyjazne dla środowiska skupia wdrożona przez Grupę Kapitałową filozofia „Green Idea” , obejmująca między innymi wewnętrzną certyfikację przyznawaną wyrobom o najwyższych standardach prośrodowiskowych.

Symbolem „Green Idea” oznaczane są także stosowane w Spółce dominującej dobre praktyki w zakresie dbałości o środowisko, implementowane w miejscu pracy. Do tych działań zaliczyć należy między innymi propagowaną w firmie możliwość korzystania z pojemników do segregacji odpadów, czy dbałość o ekologię wyrażającą się w dążeniu do ograniczania drukowania materiałów pochodzących z korespondencji mailowej.

WYPISZ WYMALUJ
wszystko jest inspiracją

Zintegrowany Raport Roczny 2016 - Copyright © 2017 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA